Historik

t26_11

1987
Föreningen Mtb-Veteraner bildades den 9 februari av ett antal entusiaster som kände behovet av att starta en intresseförening knuten till utvecklingen som skett inom motortorpedbåtsvapnet inom marinen. Ursprungsidén föddes i samband med att motortorpedbåten T26 köptes av Lennart Segerström. T26 blev alltså det “levande objekt” som satte allt i rullning.

2009
Tack vare tillkomsten av fler fartyg så ombildades föreningen Mtb-Veteraner vid årsmötet 2009 till Veteranflottiljen – Föreningen Mtb-Veteraner. Den “nya” föreningen omfattar nu 9 fartyg.

Ändamål

  • att forska i och på olika sätt dokumentera svenska torpedbåtsvapnets samt svenska örlogsfartygs historia samt att verka som stöd och sammanhållande aktör gentemot myndigheter, organisationer etc för de fartyg och föreningar som årsmötet beslutat skall vara anslutna till föreningen.
  • att samla personer med anknytning till eller med intresse för svenskt torpedbåtsvapen samt svenska örlogsfartyg för utbyte av erfarenheter, studium av Mtb och andra örlogsfartyg samt deras utnyttjande genom åren.
  • att tillvarata och bibehålla Mtb och övriga örlogsfartyg samt materiel till dessa i, så vitt möjligt, fungerande skick.
  • att demonstrera och för allmänheten visa upp Mtb och andra örlogsfartyg samt att genom föredrag, filmvisning etc stimulera ett, även utanför föreningen, mera allmänt intresse för örlogsfartygshistoria och därmed bredda allmänhetens kunskaper om marinens verksamhet.
  • att på samma sätt som beskrivet ovan, omfatta även andra farkoster som nyttjats i svenska marinen samt andra marinanknutna verksamheter som årsmötet beslutar skall anslutas till föreningen.

Vad har hänt och hur?
Sammanhållning, framåtanda, otroliga historier samt nostalgi har genom åren varit signifikativt för Mtb-folk. I och med att motortorpedbåtarna utgick ur marinens organisation och försvann ur kustflottan i mitten av 1970-talet trodde väl många att Mtb snart bara skulle vara ett minne blott för dem som varit involverade i verksamheten. MEN SÅ ICKE !!!

Intresset har tvärtemot alla föraningar istället kraftigt vuxit sig allt starkare kring allt som rör den forna verksamheten. Detta har bl a verifierats genom det stora intresse som publikationerna MOTORTORPEDBÅT och ATTACK TILL SJÖSS som utgivits av föreningsmedlemmarna, framlidne Curt Borgenstam och Bo Nyman, rönt hos såväl allmänheten som f.d “chappar” (uttryck i Flottan om MTB-folk).

1985 hände det som blev startskottet för den verksamhet som föreningen idag bedriver. Då lyckades Lennart Segerström “komma över” motortorpedbåten T26 som i ombyggt skick under ett par decennier drog mål för robotskjutningar på Vättern.

Lennart Segerström, som har ett brinnande intresse för den militära utvecklingen, har inom flera områden försökt att bevara intressanta objekt till eftervärlden. Bl a är han en av initiativtagarna till de militärfordonhistoriska samlingarna i Malmköping. Såväl dessa samlingar som projekt T26 har utvecklats mycket positivt bl a genom ett mycket gott samarbete med statens försvarshistoriska muséer. Således har T26 genom idogt arbete av ett antal entusiastiska medlemmar och ett gott samarbete med marinen och andra försvarsmyndigheter idag, mer än 70 år(!) efter sjösättningen 1942, i huvudsak helt återställts i ursprungligt skick.

Därmed tror och påstår vi att T26 är världens enda, i ursprungligt skick, “operativt körbara” motortorpedbåt med mer än 70 år på nacken. Det är åtminstone vi stolta över!!

Föreningen bestod vid starten 1987 av 40-talet medlemmar huvudsakligen “tunga Mtb-namn”. I maj samma år hade föreningen glädjen och äran att få se såväl H M Konungen som framlidne HKH Prins Bertil som hedersmedlemmar i föreningen. H M Konungen i egenskap av ägare till motortorpedbåten T46 byggd 1956, och framlidne HKH Prins Bertil med anledning av de pionjärinsatser som han gjorde vid skapandet av Mtb-vapnet under krigsåren.

Föreningen har idag strax över 500 medlemmar och två Hedersmedlemmar i H M Konungen och Lennart Segerström.